GURUDAN TURİZM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
  1. Veri Sorumlusu
GURUDAN TURİZM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) gerçek kişi müşteri/potansiyel müşterilerimiz ve/veya tüzel kişi müşteri/potansiyel müşterilerimizin yetkili temsilcileri ve çalışanları, şirketimizin gerçek kişi tedarikçisi veya tüzel kişi tedarikçimizin temsilcisine ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.
  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.
  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır: Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlar ile KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebep uyarınca “açık rızanız alınarak” aktarılacaktır.
  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:
  1. Yurt Dışına Aktarım
İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (Gmail e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır.
Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.
Seyahat planınızın yurtdışında olması halinde kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 9. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 9. maddenin 2. fıkrasında yapılan gönderme gereğince 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişiler ile seyahat faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla gizlilik yükümlülükleri çerçevesinde yurtdışında rezervasyon işlemi yapılacak oteller, bilet alımı gerçekleştirilecek havayolu/karayolu şirketleri, transfer hizmetinin sağlanabilmesi amacıyla ilgili tedarikçi ve tedarikçi yetkilisi ve araç kiralama şirketi ile paylaşılabilecektir.
  1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup; bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
İlgili Kişinin Adı / Soyadı        : …………………………….
Tarih   / İmza                          : …………………………….